حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی

حیدر بابا گویلر بوتون دوماندی

گونلر یمیزبیربیریندن  یاماندی

بیربیروزدن آیریلمایون آماندی

یاخشیلغـــــی المیزدن آلیبلار

یاخشی بیزی یامان گونه سالوبلار

آلودگی و بی نظمی همه جارا فراگرفته است آهنگ های گوناگونی از جوانب مختلف به طرزخاصی نواخته می شود ، هرکسی یافته خودراحق تلقی می کند و از روی خواهش های درونی و منافع مادی خود به مسائل و قضایا می نگرد و پندارها و توهمات خودرا حقیقت تصورمی نماید روزها یکی پس از دیگری برای حق طلبان تنگ می گردد عرصه برای جویندگان حق تنگ تر شده است ، دنیا طلبان چهره جهان را مخدوش ساخته اند تمام پدیدهای هستی را بخاطر خود خواهی ها و خوش گذرانی های خود می خواهند و خودرابرترازهمه می پندارند نظرات و ایده های خودرا عالی تلقی می نمایند وبه نظرات و ایده ای دیگران بی اعتنا هستند ، ریا و چرب زبانی جایگزین اصل مشورت گشته است ، تخم فتنه و جدائی را برعالم هستی کاشته اند خبث و یکدندگی جای نیکی و خصلت های نیکورا گرفته است ، روزگار برای نیکان و خیر خواهان تیره و تنگ شده است ، در این عرصه اگر حرکت نکنیم و تغییری در ستون اصلی ظلم و جور ایجاد نکنیم درقبال هجوم مشکلات نابودی انسان و انسانیت حتمی است ، اهم مشکلات ناشی از عملکرد خود می باشد این همه سختی ها و دشواریهارا خود برای خود ساخته ایم اگر تصاویر ذهنی خودرا از یافته های غیر معقول پاک نسازیم امکان اصلاح و رسیدن به پیشرفت و تعالی غیر ممکن است ، اگر حس برتری طلبی و برتری جویی را از وجودمان نزدائیم روزبه روز شاهد حوادث تکان دهنده ای هستیم این همه حوادث و رویدادهای وحشتناک را خودمان بوجود آورده ایم روزبه روز از قانون و خصلت های نیک و پسندیده فاصله می گیریم روزبه روز شاهد گسترش تبعیض و بی عدالتی هستیم روز به روز استبداد و خود محوری جایگزین شایسته سالاری می گردد ، روز به روز تحت عنوان مدیرو مدیریت ثروتهای هنگفتی به جیب عده ای واریز می گردد روزبه روز به جای توجه نمودن به کارایی به مدیر و مدیر گرایی پرداخته می شود دراین دنیای به اصطلاح مدرن به جز تاریکی و شقاوت چیزی مشاهده نمی گردد.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید