یالان دنیا بخش نهم

یالان دنیا 

 

چاتیب سندن کوچن کئچدی       اجل جامین ایچه ن کئچدی

اولان اولدی ، کئچن کئچدی       نه ایستردیـــن اولان دنیا

با نوشیدن جام اجل خیلی ها کوله بار خودرا جمع کرده و از دنیا به مقصد نهائی کوچ کرده اند و اتفاقات و حوادث گوناگونی دراندک زمانی درخشیده و سپس از دورگردون رخت بربسته و به پایگاه واقعی خود صعود کرده اند ، برنامه ریزی دنیای فانی طوری تنظیم گردیده تا به خواهش های خود دست یابد دست دنیا در اقدامات و کارهای خود بازگذاشته شده تا هرچه که بخواهد انجام دهد ولی دایره گردون برای آدمی تنگ و مخوف است انسان نمی توانند در آن واحد به خواهش های درونی خود نایل آید این موضوع باایده خواستن و توانستن منافات ندارد ، عقیده خواستن و توانستن درحوزه قانون خلقت جایگاه ویژه خودرا دارد ولی جایگاه و توانائی های دنیا ماورای جایگاه و توانائی های آدمی است اراده دنیا و با اراده انسانها فرق دارد ، اراده آدمی بخاطر رسیدن به تکامل و خداگونه شدن است ولی اراده دنیا برای کارهای دیگر و چه بسا هشدارهای پی درپی است ، در این اراده آزمایش های متنوعی برای دوره های خاصی در نظر گرفته شده است ، دراین آزمونهااسرارگوناگونی وجود دارد که حتی دایره عقول تیز بینان روزگاراز ادراک آن ناتوان است ، عاقلان هشیاررا دسترسی به گوشه  هایی از آن به تناسب توانائی و استعدادشان امکان پذیر است ، عارفان را در این مقال حیرت و سرگردانی بیشماری است ، غافلان و جاهلان را دنیادوستی و دنیا پرستی دراوج است ، هرکدام از این گروه هارا خواسته های بی نهایتی است که دردریای بیکران حیرانی بخاطر رسیدن به هدف های خود غوطه ورند ، در بینش و اهداف مادی و دنیوی لذات آنچنانی وجود ندارد هرچه که اتفاق می افتد زودگذراست و سرابی بیش نیست ، جستجوگرمادی بدنبال خواسته های خوداست هرکدام از پله هار ا یکی پس از دیگری می پیماید به هرپله ای که می رسد پس از چشیدن اندک لذتی از آن سیرمی گردد ، نهایت کارش یاس و ناامیدی است ، ولی اگر از کانال دنیا عبورکنیم به بی نهایت های ویژه ای می رسیم که هرکدام از این بی نهایت ها در جایگاه خود لذایذبی شماری را دارند که قابل مقایسه با لذت های مادی و دنیوی نیست و برای احساس کننده آن نیز تکراری نیست آری حس کنند ه آن در هرلحظه و ثانیه با پدیده نویی روبروست که نو شدن این پدیده ها و لذت ها تا ابد ا دامه دارد نهایت و فرجامی در آن نیست و توقف و ایستائی آن بی معنی است .

 

شعر از استاد شهریار

تفسیرو تبین از علی روحی

/ 1 نظر / 14 بازدید
دریا

با سلام به علی روحی [گل] ممنونم... [گل][گل][گل] با نوشیدن جام اجل خیلی ها کوله بار خود را جمع کرده و از دنیا به مقصد نهائی کوچ کرده اند [گل][گل][گل] سلامت باشی [گل]