حیدربابا بخش پانزدهم

داشلی بولاخ داش قومونان دولماسین

با خـچالاری سارالماسین سولماسین

اوردان کچن آتلـی سوسوز اولماسین

دینه بولاخ خیرون اولسون آخارسان

افقلــــــره خمارخمار باخارسان

 

چشمه سنگی پرازسنگ و گل و لای ، شن و ماسه نباشد تا باغ و باغات و گلزارها از بی آبی زرد و خشک نشوند تا اسب سوارانی که ازکنارآن چشمه سنگی عبورمی کنند تشنه و بی آب نمانند ، بگوای چشمه ی سنگی خوش بحالت که مداوم درحال جاری شدن هستی و به افق های دوردست متحیرانه درحال نگاه کردن ، آری مناظرزیبا و رنگارنگ دراثر آب جاری چشمه ها بوجود می آیند و گلهای زیبا و رنگارنگ و کشتزارها ، باغ ها و چمن های متلون درکنارچشمه ها نشانه های بارزی از عشق و آگاهی است .

تفسیرو تبین از علی روحی

/ 0 نظر / 15 بازدید